Όροι χρήσης


1.1 Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «PatrasAgencies» , με έδρα την Κυλλήνη, και γραφεία στο Δ.Δ. Κυλλήνης του Δήμου Κάστρου, νομού Ηλείας, ΑΦΜ 099850738 και αριθμό ΓΕΜΗ 47550225000 εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία», ή «εμείς» ή η «Booktickets» είμαστε μία ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε και λειτουργεί με βάση τους ελληνικούς νόμους, η οποία δημιούργησε, διαχειρίζεται και λειτουργεί το διαδικτυακό τόπο booktickets.gr, (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») με αντικείμενο την μεσολάβηση για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (εφεξής η «Πλατφόρμα»), όπως και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα), που εμπεριέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο και την Πλατφόρμα, εφεξής το «Υλικό». Μέσω του Διαδικτυακού Τόπου και της Πλατφόρμας, η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της που αφορούν στην διαμεσολάβηση για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους χρήστες, εφεξής οι «Χρήστες», από τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία(εφεξής «οι Πάροχοι Υπηρεσιών») με σκοπό την διευκόλυνση των χρηστών για την αναζήτηση των ταξιδιωτικών τους επιλογών.(εφεξής «οι Υπηρεσίες μας»)

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης του Booktickets, οι ειδικοί όροι που ενδέχεται να ισχύουν ανά υπηρεσία (οι «Ειδικοί Όροι») και η πολιτική απορρήτου (η «Πολιτική Απορρήτου») αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) που διέπει την εκάστοτε μεταξύ μας συναλλακτική σχέση. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν Ειδικοί Όροι που ενδέχεται να ισχύουν ανά υπηρεσία καθορίζουν ιδίως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας μας απέναντί σας και, αντιστοίχως, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως πελάτη απέναντί μας. Ισχύουν, δε, παράλληλα με την Πολιτική Απορρήτου. Κάνοντας χρήση της Booktickets, σημαίνει ότι κατανοείτε τους Γενικούς Όρους Χρήσης και τους τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης, τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση εναντίωσής σε αυτούς, εν συνόλω ή εν μέρει, παρακαλούμε όπως διακόψετε τη χρήση της Booktickets.

Επειδή, η εταιρεία μας λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά και τους Όρους Συναλλαγών του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών, οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την παρεχόμενη μέσω της διαμεσολάβησής μας υπηρεσία (όπως π.χ. σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής της κράτησης, τα προγραμματισμένα δρομολόγια, την διαδικασία επιστροφής χρημάτων) και οι οποίοι ισχύουν στη μεταξύ σας σχέση με τον εκάστοτε Πάροχο Υπηρεσιών που επιλέγετε. Με άλλα λόγια πέραν των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, των τυχόν Ειδικών Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου, ισχύουν παράλληλα στη σχέση σας με τον εκάστοτε Πάροχο Υπηρεσιών και οι Όροι Χρήσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών.

Κατά την επίσκεψη στο Διαδικτυακό μας Τόπο και την Εφαρμογή μας, την εγγραφή στην Εφαρμογή ή την καταχώρηση παραγγελιών συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και γνωστοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας και ενημερωθείτε για όλες τις διαδικασίες προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.


Δικαιώματα χρήστη


Ως χρήστης της Booktickets δικαιούστε, τηρουμένων των όρων που διέπουν τη λειτουργία της, να χρησιμοποιείτε το σύνολο των λειτουργιών του Διαδικτυακού Τόπου και της Πλατφόρμας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς εσάς από τους Παρόχους Υπηρεσιών.

Υπό την ιδιότητά σας ως χρήστες και καταναλωτές διατηρείτε κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το αρ. 3α του ν. 2251/1994, κατά το οποίο εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών. Ωστόσο, κατά την διαδικασία της κράτησής σας και πριν την πληρωμή αυτής, σας ενημερώνουμε για τα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας που επιλέγετε και την επωνυμία της συνεργαζόμενης μεταφορικής/ταξιδιωτικής εταιρείας που θα σας παρέχει την υπηρεσία αυτή, την γεωγραφική της θέση και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της ώστε να μπορείτε να έρθετε σε απευθείας επικοινωνία με αυτήν, την έδρα της, τη συνολική τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους καθώς και όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη, τον τρόπο και το χρόνο παραλαβής των εισιτηρίων σας,

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ μας δύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των πιστοποιημένων σε αυτή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2013/11/ΕΕ Οδηγία, φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (π.χ. Συνήγορος του Καταναλωτή).


Υποχρεώσεις χρήστη


Ως χρήστες οφείλετε να χρησιμοποιείτε την Booktickets σύμφωνα με το νόμο, τους Γενικούς Όρους Χρήσης, τους τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που διέπουν τη λειτουργία της.

Με τη χρήση της Booktickets δηλώνετε ρητά ότι είστε ενήλικες (άνω των 18 ετών), δικαιοπρακτικά ικανοί και ότι χρησιμοποιείτε την Booktickets νόμιμα ως ο αληθινός χρήστης αυτής. Για τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής, ο χρήστης, από τη στιγμή που εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών, αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση χρήσης της Booktickets για λογαριασμό ανηλίκων.

Με την εκ μέρους σας καταχώρηση οποιωνδήποτε στοιχείων (δικών σας ή τρίτων προσώπων) εντός της Booktickets δηλώνετε προς εμάς ότι δικαιούστε να προβείτε στην εν λόγω καταχώρηση (π.χ. οι πληροφορίες που καταχωρείτε αφορούν στο πρόσωπό σας, ή σε τρίτους για τους οποίους ενεργείτε κατόπιν εξουσιοδότησης τους). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των πληροφοριών που μας δίδετε, την αλήθεια και την ακρίβειά τους.

Απαγορεύεται η χρήση της Booktickets για τη διενέργεια οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας σε βάρος της εταιρείας ή σε βάρος τρίτων (όπως, χάριν παραδείγματος, είναι η δημοσίευση σε βάρος της εταιρείας ή τρίτων τυχόν συκοφαντικών, ανακριβών σχολίων ή η εκτέλεση πληρωμών μέσω της Booktickets με χρήση λογαριασμού τρίτου που δεν έχει παράσχει την εξουσιοδότησή του). Απαγορεύεται, ιδίως, η οποιαδήποτε χρήση της Booktickets για παραπλανητικούς ή/και κερδοσκοπικούς σκοπούς που αντιβαίνουν στην ομαλή λειτουργία της και γενικά για σκοπούς άλλους πέραν των σκοπών που περιγράφονται στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης ή/και στους τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης της Booktickets ή των τρίτων Παρόχων της.

Ο χρήστης οφείλει να σέβεται και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας της εταιρείας μας, παραλείποντας οποιαδήποτε ενέργεια προσβάλλει τα εν λόγω δικαιώματα.

Ο χρήστης οφείλει να διαβάζει, όπως του συνιστούμε, και να συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης που διέπουν την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών, με τον οποίο συμβάλλεται ο χρήστης. Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσιών (όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε ακτοπλοϊκή εταιρία σχετικά με τον χρόνο επιβίβασης).


Δικαιώματα εταιρείας - Αποποίηση ευθύνης

Η Booktickets διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει χρήστες που δρουν παράνομα και αντισυμβατικά, καθώς και να απορρίψει εντολές χρηστών προς την Booktickets (π.χ. εντολή κράτησης), σε περίπτωση εναντίωσης στους Γενικούς ή/και τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης της Booktickets.

Η εταιρεία δικαιούται να προστατεύει με κάθε νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της που ενυπάρχουν στην Booktickets. Η Booktickets ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία μας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο της Booktickets.

Η εταιρεία δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τυχόν τροποποιήσεις των παρόντων Γενικών ή/και των τυχόν Ειδικών Όρων Χρήσης της Booktickets, χωρίς πρότερη ενημέρωση του χρήστη, εφόσον α) ενσωματώνει τις τυχόν τροποποιήσεις αυτές στους Γενικούς ή Ειδικούς Όρους χρήσης , καθιστώντας τις προσιτές στο χρήστη και β) ισχύουν για το μέλλον από τη στιγμή της ανάρτησής τους στον Διαδικτυακό Τόπο.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιούμενη ως διαμεσολαβήτρια δεν φέρει απέναντί σας ευθύνη για την τυχόν πλημμελή παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους των Παρόχων Υπηρεσιών ή την τυχόν αδυναμία τους να σας παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες, παρά τη σύννομη συμπεριφορά σας. Επίσης, η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που σας παρέχονται εκ μέρους των Παρόχων Υπηρεσιών μέσω της Booktickets, καθότι η εταιρεία μας δεν ελέγχει τις εν λόγω πληροφορίες. Για παράδειγμα, για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων η άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσίας, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Αποκλειστικά υπαίτιος σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της εκάστοτε επιλεχθείσας και εξοφληθείσας υπηρεσίας, σε περίπτωση πλημμελούς παροχής της, εξαιτίας λάθους, παράλειψης, παραβίασης, ή άρνησης παροχής είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που λόγω της πλημμελούς παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας προκληθεί τραυματισμός, θάνατος, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές (όπως καθυστερήσεις) αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάστασή τους είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, visa, εκπτωτικά έγγραφα κλπ.), τα οποία υποχρεούστε να κατέχετε για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού. Η εξασφάλιση και ορθότητα των απαιτούμενων επιβατικών εγγράφων, είναι υποχρέωση του επιβάτη και για αυτό σας συνιστούμε να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο τυχόν άλλων διαδικτυακών τόπων που περιέχονται ως σύνδεσμοι ή αναφορές στον Διαδικτυακό Τόπο της Booktickets και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή βλάβη που αυτοί προξενούν. Η τυχόν παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες πραγματοποιείται μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών της Booktickets.

Ενώ η Booktickets καταβάλλει εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η παροχή του Διαδικτυακού Τόπου, της Εφαρμογής και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, δεν εγγυόμαστε ούτε δηλώνουμε ότι ο Διαδικτυακός Τόπος ή η Πλατφόρμα μας θα παρέχεται στους Χρήστες με τρόπο ασφαλή, έγκαιρο, αδιάλειπτο, άνευ σφαλμάτων και χωρίς τεχνικές δυσκολίες, ελαττώματα ή ιούς.

Παρακαλούμε τους Χρήστες να αναμένουν προσωρινές διακοπές της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου ή της Εφαρμογής λόγω προγραμματισμένων ή τακτικών εργασιών συντήρησης του συστήματος, διακοπές λειτουργίας που οφείλονται σε διαδικτυακές ή ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ως εκ τούτου, η Booktickets δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες παράδοσης ή ζημιές, απώλειες ή τραυματισμούς που προκύπτουν από τυχόν προβλήματα εγγενή με τη χρήση της Πλατφόρμας, του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εν γένει.

Η Booktickets, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της ή εντολοδόχοι της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Οι συνεργαζόμενες μεταφορικές/ταξιδιωτικές εταιρείες είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την παροχή των Υπηρεσιών και την ομαλή εκπλήρωσή τους, για την έκδοση από τις αρμόδιες αρχές και τη διατήρηση σε ισχύ όλων των αδειών ή εγκρίσεων ή πιστοποιήσεων που απαιτούνται κατά νόμο για τη λειτουργία τους, καθώς και για τη διασφάλιση ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφορών είναι νόμιμες και τηρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου σχετικά με αυτές.

Οι συνεργαζόμενες μεταφορικές/ταξιδιωτικές εταιρείες ευθύνονται αποκλειστικά για οιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί στον Χρήστη από ή κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, περιλαμβανομένων ενδεικτικά της δηλητηρίασης, του ξυλοδαρμού, εξύβρισης, βιασμού, σωματικών βλαβών, ψυχολογικών βλαβών, δολοφονίας, απαγωγής, υλικής βλάβης, προσβολή της κάθε είδους αξιοπρέπειας του Χρήστη, ρατσιστικού σχολίου, σεξιστικού σχολίου, εκφοβισμού (bulling), και οιασδήποτε εν γένει βλάβης ή ζημίας


Ειδικότερες προβλέψεις


Σχετικά με την κράτηση

Με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στην Booktickets, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στη Booktickets να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Η εντολή κράτησης, που έχει ολοκληρωθεί και εξοφληθεί, δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση αλλαγών στην προγραμματισμένη κράτηση της επιλογής σας, οι οποίες εμπίπτουν στην σφαίρα ευθύνης του Παρόχου Υπηρεσιών (π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης του δρομολογίου), η εταιρεία θα προσπαθήσει προς διευκόλυνσή σας να επικοινωνήσει μαζί σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου που μας έχετε παράσχει, και να σας ενημερώσει σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι και η ίδια έλαβε ενημέρωση εγκαίρως εκ μέρους του Παρόχου της Υπηρεσίας.


Σχετικά με τους συνδυασμούς δρομολογίων

Διευκρινίζεται ότι ο συνδυασμός των δρομολογίων δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση συνδυασμένη πώληση των σχετικών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, είτε πρόκειται για υπηρεσίες ιδίου Παρόχου Υπηρεσιών είτε διαφορετικών. Με απλούστερα λόγια, κάθε εισιτήριο πωλείται πάντα χωριστά. Ο χρήστης που επιλέγει να αγοράσει συνδυασμό δρομολογίων με ενδιάμεσο προορισμό έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιτυχή ολοκλήρωση του συνδυασμένου ταξιδιού και τη σωστή επιλογή του χρόνου ανταπόκρισης, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται εκ νέου ότι, λόγω του ότι ενεργούμε διαμεσολαβητικά, δεν υπέχουμε ευθύνη στην περίπτωση αλλαγών στις κρατήσεις σας, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που λόγω καθυστέρησης, αλλαγής ώρας ή ημέρας δρομολογίου ή ανεπαρκούς χρόνου ανταπόκρισης ή κάθε άλλης αιτίας δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το συνδυασμένο ταξίδι. Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε με ειδικότερο μήνυμα, κατά τη διάρκεια της κράτησης και πριν την πληρωμή αυτής, για την αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών για την υλοποίηση του συνδυασμένου ταξιδιού, καθώς και για τη δική σας ευθύνη να συμμορφωθείτε στους Όρους Χρήσης των υπηρεσιών του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών. 3β παρ. 1 περ. α), ε), ιε) και ιστ).


Σχετικά με την τιμή

Για αλλαγές στις τιμές και τα τέλη κράτησης σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού από τον Πάροχο Υπηρεσιών, η εταιρεία, , δεν φέρει καμία ευθύνη. Στην περίπτωση που υπάρχει επιπλέον αμοιβή ή προμήθεια της εταιρείας ως διαμεσολαβητή, αυτή ορίζεται ρητά και καθίσταται εμφανής στον χρήστη πριν από το στάδιο πληρωμής της εκάστοτε επίμαχης συναλλαγής, ώστε καθίσταται σαφές στον χρήστη το ύψος της επιπλέον αμοιβής της εταιρείας που συμπεριλαμβάνεται στη συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών.

Οι τιμές που εμφανίζονται στην Εφαρμογή μας είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Πριν από την πληρωμή της κράτησή σας, θα εμφανίζεται η συνολική τιμή της κράτησης που θα επιβαρύνει το Χρήστη, καθώς και μια ανάλυση των επιμέρους τιμών και τυχόν πρόσθετων χρεώσεων ή επιβαρύνσεων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. Με την υποβολή της κράτησης, ο Χρήστης αποδέχεται τη συνολική αξία της κράτησης όπως αυτή αναγράφεται, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον χρεώσεων, που περιλαμβάνουν το ΦΠΑ, κάθε τέλος καθώς και τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Οι τιμές που αναγράφονται στην Πλατφόρμα καθορίζονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και για αυτό το λόγο μπορεί να υπόκεινται σε μεταβολές και διαφοροποιήσεις ανά πάσα χρονική στιγμή.


Σχετικά με τους τρόπους πληρωμής

Η Εταιρεία μας δεν παρέχει υπηρεσίες πληρωμών στους Χρήστες ή σε τρίτους και ως εκ τούτου όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές διεκπεραιώνονται μέσω της μεταφοράς των Χρηστών στους ασφαλείς διακομιστές πληρωμών των νομίμως αδειοδοτημένων Παρόχων Πληρωμών με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία μας.

Η εταιρεία υποστηρίζει πληρωμές για τις πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες Visa, Mastercard, Maestro με την χρήση ePOS της τράπεζας Alpha Bank και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Όλες οι πληρωμές και οι επιστροφές χρημάτων γίνονται σε Ευρώ (€) σύμφωνα με την τρέχουσα τραπεζική ισοτιμία.

Πριν από την εξόφληση, η εταιρεία δεν υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εισιτήρια στον χρήστη και θα προβεί στην κράτηση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ή οποιασδήποτε άλλης προσφερόμενης υπηρεσίας μόνο εφόσον υπάρχει επιτυχής ολοκλήρωση της πληρωμής. Στην περίπτωση που, ενώ εξοφληθεί επιτυχώς το ποσό πληρωμής, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της κράτησης της υπηρεσίας λόγω τεχνικής βλάβης ή μη διαθεσιμότητας μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή, η εταιρεία δεσμεύεται να ανακαλέσει άμεσα (εντός ημέρας) τη συναλλαγή και να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό σε Ευρώ που χρεώθηκε. Η τελική αποδέσμευση του ποσού από την τράπεζα του πελάτη συνήθως γίνεται εντός 3-7 ημερών και η εταιρεία δεν έχει καμία επιπλέον υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν επιπλέον τραπεζικές χρεώσεις.


Σχετικά με την επιβεβαίωση της κράτησης

Σε περίπτωση κράτησης - αγοράς ταξιδιωτικής υπηρεσίας μέσω της Booktickets, ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση για την κράτηση - αγορά μέσω email και υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων επιβεβαίωσης και να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέσα σε διάστημα 24 ωρών την εταιρεία μας για τυχόν αποκλίσεις ή λάθη, σχετικά με την αρχική κράτηση που ο ίδιος καταχώρησε.


Σχετικά με την παραλαβή εισιτηρίων

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια,είτε για δρομολόγια εσωτερικού, είτε για δρομολόγια εξωτερικού, σε περίπτωση ολοκλήρωσης και εξόφλησης της σχετικής κράτησης, μπορούν να παραδοθούν αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρεις (3) εναλλακτικούς τρόπους:

α) Είτε σας αποστέλλονται μέσω courier με επιπλέον χρέωση που επιβαρύνει εσάς και εξαρτάται από την ημερομηνία της επιθυμητής παράδοσης και τον επιλεχθέντα εκ μέρους σας τόπο παράδοσης. Η σχετική χρέωση που σας βαρύνει για την ανωτέρω περιγραφόμενη αποστολή των εισιτηρίων, σας γνωστοποιείται πριν το στάδιο της πληρωμής και ενεργοποιείται κατόπιν επιλογής σας.

β) Είτε τα παραλαμβάνετε από τα γραφεία της εκάστοτε ακτοπλοϊκής εταιρίας που έχετε επιλέξει, ή από τα περίπτερα τους που βρίσκονται στους λιμένες αναχώρησης.

γ) Είτε με ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου ( E-Ticket ) στις περιπτώσεις που δίνεται η δυνατότητα από την ακτοπλοϊκή εταιρία και αποστέλλεται απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει για το σκοπό αυτό.


Σχετικά με την αλλαγή, ακύρωση του εισιτηρίου

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας αποτελούν ζητήματα που ρυθμίζονται από τους όρους χρήσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών (όπως είναι η ακτοπλοϊκή εταιρεία), τους οποίους σας συνιστούμε να διαβάζετε και να συμμορφώνεστε με αυτούς, καθότι είναι απαραίτητο για την παροχή της επιθυμητής ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Η εταιρεία μας, δραστηριοποιούμενη ως διαμεσολαβήτρια, δεν έχει καμία δυνατότητα επιρροής των όρων χρήσης των Παρόχων Υπηρεσιών και συνεπώς δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη για ζητήματα προβλεπόμενα εξ αυτών. Ενδεικτικά, ως ζήτημα προβλεπόμενο από τους όρους χρήσης των Παρόχων Υπηρεσιών, αναφέρεται το τυχόν κόστος που επιβαρύνει την εκ μέρους σας υλοποίηση τυχόν αλλαγής ή ακύρωσης της ταξιδιωτικής υπηρεσίας, που έχετε ήδη επιλέξει. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών σάς παρέχει δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης της επιλεχθείσας υπηρεσίας (π.χ. κράτηση εισιτηρίου, αποστολή εισιτηρίου), προκειμένου να συντελεστεί η εν λόγω αλλαγή ή ακύρωση, οφείλετε να μας ενημερώσετε, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας +302612619010 το αργότερο 48 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου, προκειμένου να διενεργήσουμε την επιθυμητή αλλαγή ή ακύρωση σύμφωνα με τους όρους τους εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που μας ενημερώσετε σε μικρότερο διάστημα των 48 ωρών πριν τον απόπλου, η υλοποίηση της αλλαγής ή της ακύρωσης της σχετικής κράτησης είναι αδύνατη.Για τις ενέργειες που χρειάζεται να υλοποιήσει η εταιρεία για την ακύρωση ή αλλαγή της εκ μέρους σας επιλεχθείσας υπηρεσίας, η εταιρεία σάς χρεώνει με το ποσό των τριών ευρώ (3€). Περαιτέρω, η εταιρεία αλλάζει ή ακυρώνει το εισιτήριο με βάση τις χρεώσεις που εφαρμόζει ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσιών (π.χ. η εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία), οι οποίες καθορίζονται στους εκάστοτε σχετικούς όρους χρήσης του, γι’ αυτό το λόγο και είναι κοινές για όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία και τους διαμεσολαβητές ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Γενικά, το ύψος του κόστους χρέωσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών καθορίζεται με βάση διαφορετικούς παράγοντες, όπως είναι ο χρόνος υλοποίησης της ακύρωσης, οι οποίοι περιγράφονται στους εκάστοτε όρους χρήσης του οικείου Παρόχου Υπηρεσιών, με τους οποίους οφείλετε να συμμορφώνεστε. Σε περίπτωση ακύρωσης, σας επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό από το κόστος που καταβάλατε για την επιλεχθείσα ταξιδιωτική υπηρεσία, το οποίο απομένει κατόπιν των ανωτέρω χρεώσεων εκ μέρους μας και εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθεί η ακύρωση της σχετικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση ακύρωσης με υπαιτιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών δεν επιβαρύνεστε με καμία χρέωση.


Παράπονα

Ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσιών φέρει την αποκλειστική ευθύνη έναντι των Χρηστών για την προσήκουσα εκπλήρωση της μεταξύ τους συμφωνίας.

Οι Χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται στον εν λόγω Πάροχο Υπηρεσιών, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην Πλατφόρμα για οποιοδήποτε παράπονο για οποιαδήποτε προσφορά, παραγγελία ή εκτέλεση της σύμβασης που έχουν συνάψει μαζί τους.

Σε περίπτωση που τα παράπονα αφορούν στις παρεχόμενες από την Booktickets Υπηρεσίες, ο Χρήστης μπορεί να απευθυνθεί μέσω email στο [email protected] και μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στην ίδια την Πλατφόρμα ή και μέσω τηλεφώνου στο 261 261 9010

Τα προσωπικά δεδομένα Χρηστών που υπάρχει περίπτωση να περιέλθουν σε γνώση μας κατά τη διάρκεια της υποβολής παραπόνων θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική απορρήτου μας.


Διανοητική Ιδιοκτησία

Όλο το Υλικό, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι εικόνες και τα σήματα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων Χρήσης, όπως αυτά εμφανίζονται στο Διαδικτυακό Τόπο και την Πλατφόρμα ή στο προωθητικό υλικό της Εταιρείας μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής ή/και τρίτων προσώπων που την έχουν εξουσιοδοτήσει με το δικαίωμα χρήσης αυτών ( εφεξής η «Διανοητική Ιδιοκτησία»).

Απαγορεύεται στους Χρήστες να χρησιμοποιήσουν, να αντιγράψουν, να αναπαράγουν, να αναδημοσιεύσουν, να ανεβάσουν ή μεταφορτώσουν, να δημοσιεύσουν, να μεταδώσουν, να διανείμουν ή να τροποποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την Διανοητική Ιδιοκτησία της Booktickets χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της.

Απαγορεύεται αυστηρά προς οποιονδήποτε η χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς προηγούμενη έγκριση της Εταιρείας.

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα της για τη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δε δηλώνει ότι η χρήση του Υλικού που εμφανίζεται στην Πλατφόρμα ή στον Διαδικτυακό Τόπο δεν θα παραβιάζει ή θα συνιστά κατάχρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων που δεν ανήκουν στην Εταιρεία ή στους Συνεργάτες της.

Τυχόν χρήση οποιουδήποτε Υλικού βρίσκεται αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο ή στην Πλατφόρμα της Εταιρείας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.


Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία και λοιποί όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν Ειδικοί Όροι Χρήσης, η Πολιτική Απορρήτου, όπως εκάστοτε ισχύουν, διέπονται και ρυθμίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία, σχετική με ζητήματα που αφορούν τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης και τους τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης, και εν γένει την εκ μέρους σας χρήση της Booktickets, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Δήμου Πατρών, ανεξαρτήτως του είδους της εκάστοτε διαφοράς (με την έννοια ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία περιλαμβάνει και την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινών διαταγών κ.λπ.).

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν Ειδικοί Όροι Χρήσης είναι διαθέσιμοι στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ερμηνευτικού ζητήματος, παρακαλούμε, όπως ανατρέξετε στο ελληνικό κείμενο, καθότι η ελληνική εκδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης και των τυχόν Ειδικών Όρων Χρήσης υπερισχύει.


Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!

Πάτρα, 01/05/2023