Έκπτωση ΜΑΝ για μόνιμους κατοίκους νησιών

Έκπτωση ΜΑΝ για μόνιμους κατοίκους νησιών

"Μέτρο Μεταφορικού Ισοδύναμου" στους μόνιμους κατοίκους των νησιών. Ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής και της οικονομικής κατάστασης των νησιωτών. Κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια στο booktickets λαμβάνοντας την έκπτωση μόνιμου κατοίκου των νησιών.

Το Μέτρου Μεταφορικού Ισοδυνάμου έχει στόχο την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής και της οικονομικής κατάστασης των κατοίκων των νησιών. Παράλληλα, αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προέκυψαν από την κατάργηση της έκπτωσης 30% στον ΦΠΑ για τα νησιά. Εφαρμόζεται επί του παρόντος σε όλα τα νησιά, εκτός από την Κρήτη, την Εύβοια και τη Λευκάδα.

Ο βασικός στόχος του μέτρου του Μεταφορικό Ισοδύναμο (MAN) είναι να επιτύχει μια ισορροπία στο κόστος μετακίνησης μεταξύ της θαλάσσιας και της επίγειας μεταφοράς για την ίδια απόσταση. Μέσω αυτού του μέτρου, οι κάτοικοι των νησιών λαμβάνουν ένα οικονομικό κίνητρο που αντισταθμίζει την αύξηση του κόστους μετακίνησής τους.

Οι δικαιούχοι αποκτούν το Αντιστάθμισμα του Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.), το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του πραγματικού μεταφορικού κόστους τους προς τα νησιά και του κόστους που θα είχαν για μια αντίστοιχη απόσταση στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι δικαιούχοι αυτού του αντισταθμίσματος είναι νοικοκυριά και οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων μελών τους. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένοι όροι που καθορίζουν την επιλεξιμότητα τους για το Α.ΝΗ.ΚΟ.

Για να είναι δυνατή η εφαρμογή του μέτρου, οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις για την Κρήτη, την Εύβοια και τη Λευκάδα.

Σημαντικό κριτήριο για την επιλεξιμότητα είναι η μόνιμη κατοικία του κύριου δικαιούχου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ληφθεί υπόψη και η μόνιμη κατοικία του συζύγου ή του εταίρου συμβίωσης.

Επιπλέον, για τους σκοπούς του μέτρου, θεωρούνται επίσης μόνιμοι κάτοικοι ορισμένων κατηγοριών ατόμων, προκειμένου να καλυφθούν ειδικές περιπτώσεις.

Οι δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων κατά την αγορά εισιτηρίων. Στο booktickets παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης του αριθμού ΜΑΝ λαμβάνοντας έτσι οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών την απαραίτητη έκπτωση.